Főmenü » Használat

Használati Szabályzat 2017

A Használati Szabályzatot a Fővárosi Közgyűlés Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága a 135/2016. (XII.1.) számú határozatával jóváhagyta. Online változat.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
II. KÖNYVTÁRHASZNÁLAT
1. Könyvtári tagság
2. Szolgáltatások típusai
3. Szolgáltatási struktúra
4. Egyes szolgáltatások részletes szabályozása
Záradék


I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK


1. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (a továbbiakban: könyvtár) nyilvános könyvtár: szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki használatának szabályait betartja.

2. A könyvtár helyben nyújtott alapszolgáltatásai (l. 3.1. pont) ingyenesek.

3. E szabályzat a könyvtár valamennyi szolgáltató helyére egységesen érvényes.

4. A nyitva tartás rendjéről a könyvtár köteles a használókat tájékoztatni. A tagkönyvtárak nyitvatartási ideje az 5. sz. mellékletben található. A könyvtár az ünnepnapokon zárva tart. Az eseti zárva tartások idejére a szolgáltatások rendjét a főigazgató utasításban szabályozza. A tagkönyvtárak – a működési feltételek figyelembe vételével – nyáron csökkentett nyitva tartással működhetnek, illetve zárva tarthatnak. A könyvtár fenntartója egyéb okok miatt elrendelhet zárva tartást.

5. Azokban a tagkönyvtárakban, ahol működik ruhatár vagy van ruhatári szekrény, annak használata díjtalan és kötelező. A látogatók megőrzésre itt elhelyezett dolgaiban keletkezett kárért a könyvtár felelősséget vállal. A könyvtár felelőssége azonban csak az olyan dolgokra terjed ki, amelyeket a látogatók rendszerint magukkal szoktak hozni.

6. A könyvtár az elveszett ruhatári őrjegyért, kulcsért kártérítést és külön eljárási díjat számol fel. A ruhatári szekrénynek az olvasó kérésére történő felnyitásáért (a kulcs elvesztése, a PIN-kód elfelejtése esetén) szintén külön eljárási díjat számol fel. Az eseményről jegyzőkönyvet kell felvenni. A díjakat a 6. sz. melléklet X. táblázata tartalmazza.

7. A könyvtár területét elhagyó olvasó táskája tartalmát kérésre köteles bemutatni.

8. A könyvtár közönségforgalmi tereiben az alkohol- és drogfogyasztás, valamint a dohányzás tilos. Étkezés kizárólag a kijelölt helyen megengedett.

9. A könyvtár használója a közösségi magatartás normáit köteles betartani. A könyvtárban csak olyan használó tartózkodhat, aki megjelenésével, magatartásával, viselkedésével a könyvtár működését és a könyvtár használóit nem zavarja. A könyvtárvezető normaszegés esetén a használatot az adott szolgáltatási napon korlátozhatja vagy megvonhatja. Az olvasó egy napot meghaladó kizárásáról a Központi Könyvtár igazgatója vagy a régióigazgató írásos kezdeményezésére a főigazgató dönt. A döntésről a könyvtár írásban tájékoztatja a használót.

10. A könyvtári vagyon (pl. épület, dokumentum) szándékos megrongálása vagy eltulajdonítása esetén a könyvtárhasználó használati jogát a könyvtár vezetője azonnal felfüggeszti. A könyvtári szabályok súlyos megsértőinek egy napot meghaladó kizárásáról a Központi Könyvtár igazgatója vagy a régióigazgató írásos kezdeményezésére a főigazgató dönt.

11. Észrevételekkel, panaszokkal, a Használati Szabályzatot módosító javaslatokkal a tagkönyvtár vezetőjéhez, a régióigazgatóhoz, a Központi Könyvtár igazgatójához és a főigazgatóhoz lehet fordulni vagy az észrevétel írásban, az olvasói észrevételek könyvében rögzíthető.

12. A könyvtár működéséhez és használatához kapcsolódó legfontosabb jogszabályokat az 1. sz. melléklet sorolja fel.

II. KÖNYVTÁRHASZNÁLAT


1. Könyvtári tagság

1.1. Könyvtári tagságot bármely természetes vagy jogi személy személyes regisztrációval és beiratkozással létesíthet.

1.2. Regisztráció

1.2.1. A regisztráció: a könyvtárhasználó adatainak személyesen történő nyilvántartásba vétele.

1.2.2. A könyvtárba ingyenesen regisztrálhat minden természetes és jogi személy, aki a használat szabályait elfogadja.

1.2.3. A regisztráció alkalmával a könyvtár az összes tagkönyvtár használatára jogosító regisztrációs olvasójegyet állít ki, amelyet minden használni kívánt tagkönyvtárban érvényesíttetni kell. Ez a kiállítás napjától 12 hónapig érvényes, és másra át nem ruházható. A regisztrációs olvasójegy éves kiállításának adminisztráció díját a 6. sz. melléklet I. tábla B) pontja tartalmazza.

1.2.4. A regisztrációs olvasójegy kiállítása adminisztrációs díjának megfizetése alól mentesülnek mindazok, akik a beiratkozási díj megfizetése alól is mentesülnek (l. 1.4.1. pont).

1.2.5. A regisztrációval rendelkező használók a könyvtár alapszolgáltatásait vehetik igénybe (l. 3.1. pont).

1.3. Beiratkozás: a beiratkozás révén, díj ellenében (l. 6. sz. melléklet II. fejezet), könyvtári tagság létesül, amely a regisztrációhoz kötött alapszolgáltatásokon túl a könyvtár egyéb szolgáltatásainak igénybe vételére is jogosít (l. 3.3. pont).

1.3.1. A személyes beiratkozás során a könyvtárhasználó adatait a könyvtár nyilvántartásba veszi.

1.3.2. Beiratkozni 3, 6 vagy 12 hónapra lehet.

1.3.3. A regisztráció és/vagy beiratkozás alkalmával a könyvtár olvasójegyet állít ki, amely a kiállítás napjától érvényes, és másra át nem ruházható. A beiratkozáskor kapott olvasójegy abban a tagkönyvtárban érvényes, ahol váltották.

1.3.4. 6 vagy 12 hónapos beiratkozással több könyvtár egyidejű használatára jogosító bérleti tagság is váltható. Az olvasójegyet valamennyi választott tagkönyvtárban az első használat előtt érvényesíteni kell.

1.3.5. Az olvasójegy valamennyi tagkönyvtárban az első beiratkozás, illetve a hosszabbítás befizetésének napjától érvényes.

1.3.6. A könyvtárba beiratkozhat

 1. a cselekvőképes nagykorú magyar állampolgár;
 2. a 18 év alatti és más nem cselekvőképes személy a törvényes képviselőjének készfizető kezessége mellett;
 3. a tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár;
 4. a magyar igazolvánnyal vagy a magyar hozzátartozói igazolvánnyal rendelkező külföldi állampolgár a magyar állampolgárokra vonatkozó általános feltételekkel;
 5. más külföldi állampolgár magyar állampolgár készfizető kezessége mellett;
 6. a magyarországi/uniós telephellyel rendelkező jogi személy, amely létezését és a képviseletére jogosultak nevét
  • gazdasági társaság esetében az illetékes cégbíróság által kiadott cégkivonattal,
  • alapítvány, társadalmi szervezet esetében az illetékes bíróság nyilvántartásba vevő határozatával,
  • intézmény esetében az alapító által kiadott/hitelesített okirattal igazolta.

1.4. Beiratkozási kedvezmények

1.4.1. A beiratkozási díj fizetése alól mentesülnek:

 1. a 16 éven aluliak (1997. évi CXL. tv.);
 2. a 70 éven felüliek (1997. évi CXL. tv.);
 3. a könyvtári dolgozók (6/2001. (01.17.) Korm. rendelet) és a FSZEK nyugdíjasai;
 4. a muzeális intézmények és a levéltárak dolgozói (6/2001. (01.17.) sz. Korm. rendelet szerint);
 5. a súlyos fogyatékosságot tanúsító háziorvosi vagy szakorvosi igazolással rendelkezők (335/2009. (XII.29) Korm. rendelet);
 6. a Magyar Államkincstár által kiadott hatósági igazolványokkal rendelkezők.

1.4.2. 50%-os kedvezmény jár a jogosultság érvényességének idejére:

 1. az érvényes diákigazolvánnyal rendelkező tanulóknak, hallgatóknak (6/2001. (01.17.) Korm. rendelet),
 2. a nyugdíjasoknak 70 éves korig,
 3. azoknak, akik az önkormányzattól rendszeres szociális segélyt kapnak,
 4. akik gyermekgondozási díjat (GYED) kapnak,
 5. akik gyermekgondozási segélyben (GYES), illetve gyermeknevelési támogatásban (GYET) vagy csecsemőgondozási díjban (CSED) részesülnek.

1.5. A beiratkozási díj alóli mentességet, vagy a kedvezményre való jogosultságot minden esetben igazolni kell.

1.6. Beiratkozáskor, személyes regisztráláskor, hosszabbításkor, a kezesség vállalásakor és az adatok változásának bejelentésekor az adatokat érvényes arcképes személyazonosító okmány és lakcímkártya bemutatásával igazolni kell:

 1. természetes személy esetében:
  • név, születési családi és utónév;
  • anyja születési családi és utóneve;
  • születési hely és idő; állandó lakcím, tartózkodási vagy levelezési cím;
 2. jogi személy esetében:
  • hivatalos okirat szerinti megnevezése,
  • székhely címe (irányítószám, település, utca, házszám),
  • levelezési címe, telefonszáma,
  • a képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása,
  • a használatra jogosult képviselő(k) személyi adatai (név, lakcím, tartózkodási hely vagy levelezési cím),
  • aláírási címpéldány hitelesített másolata.
 3. Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez a használó egyéb elérhetőségi adatai (e-mail, telefonszám) is szükségesek lehetnek.

1.7. Kapcsolattartás és egyes szolgáltatások igénybe vétele érdekében (l. 3.3 és 3.4. pontok) a használónak célszerű egyéb elérhetőségi adatait is megadnia (e-mail, telefonszám).

1.8. A beiratkozott vagy a regisztrált könyvtárhasználó a nyilatkozat (l. 2. sz. és 3. sz. melléklet) aláírásával a mindenkori használati szabályokat megismeri és magára nézve kötelezően elfogadja.

1.9. Az 1.4.1. pontban felsorolt, súlyos fogyatékkal élő használók – a könyvtári tagság érvényességének idejére szóló, egyszeri meghatalmazás adásával – egy kölcsönzéssel megbízott személy közvetítésével is kölcsönözhetnek. A meghatalmazás csak írásban vonható vissza.

1.10. A készfizető kezes a könyvtárhasználó beiratkozásakor készfizető kezességi szerződést köt a könyvtárral (l. 4. sz. melléklet). A készfizető kezessel váltott olvasójegy érvényessége a könyvtári tartozások rendezését követően megszűnik a kezességi szerződés lejáratának napján. A 18. életév betöltése után a használó személyes felelősséggel tartozik.

1.11. Lejárt beiratkozás és regisztráció hosszabbításakor az érvényességi idő a vonatkozó díj befizetésének napjától számít.

1.12. Az olvasójegy elvesztését be kell jelenteni. A könyvtár a bejelentést megelőző visszaélés következményeiért felelősséget nem vállal. Az érvényességi időn belül elveszett olvasójegyet a könyvtár díj fizetése ellenében pótolja (l. 6. sz. melléklet II. fejezet D. pontja). A könyvtárhasználó az olvasójegy azonosító számát, illetve az egyes szolgáltatások használatához kapott jelszót harmadik félnek nem adhatja át.

1.13. A használó jogosult nyilvántartott adatait megtekinteni.

1.14. A könyvtár a használók adatait a törvényi előírásoknak megfelelően kezeli.

2. A szolgáltatások típusai

2.1. A szolgáltatások az egyes tagkönyvtárakban – adottságaiktól és feltételeiktől függően – eltérőek lehetnek. A helyi szolgáltatási lehetőségeket a tagkönyvtárak honlapjai tartalmazzák.

2.2. A könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használhatók.

2.3. A könyvtár - az állomány e célra rendelt részét - beiratkozott olvasóinak kölcsönzi, illetve a könyvtár állományát, könyvtárközi kölcsönzés révén más könyvtárak használóinak rendelkezésére bocsátja.

2.4. Otthonukhoz kötött használóknak – kérésükre – a kijelölt tagkönyvtár a kívánt dokumentumokat házhoz szállítja. (A kijelölt könyvtárak listáját l. a 11. sz. mellékletben.)

2.5. Állományának egységeiről a könyvtár a szerzői jog szabályait és az állományvédelmi szempontokat figyelembe véve másolatokat készít, illetve másolási lehetőséget biztosít.

2.6. Az állományából hiányzó nyomtatott dokumentumokat a használók kérésére könyvtárközi kölcsönzés keretében hazai és/vagy külföldi könyvtárakból és/vagy más forrásokból eredetiben vagy másolatban megkéri.

2.7. Tájékoztatást ad a hazai és a külföldi könyvtári szolgáltatásokról.

2.8. Szolgáltató helyein internetes távszolgáltatásként általános és szakirodalmi információkat nyújt állománya, katalógusai, számítógépes adatbázisai, illetve külső adatbázisok alapján.

2.9. Bibliográfiákat és egyéb kiadványokat jelentet meg.

2.10. Egyes dokumentumtípusok használatához fogyatékkal élő használói számára meghatározott időtartamra eszközöket kölcsönöz.

2.11. Az erre kijelölt helyeken biztosítja a könyvtárhasználó saját eszközeinek csatlakoztatását az Internethez és az erősáramú hálózathoz.

2.12. Szerződés alapján a megrendelő intézményeknek valamennyi szolgáltató hely használatára jogosító komplex könyvtári szolgáltatást nyújt.

2.13. Kiállításokat, előadásokat, tanfolyamokat, közösségi, kulturális eseményeket, könyvtári programokat szervez.

2.14. Közösségek tevékenységéhez esetenként helyszínt biztosít.

3. Szolgáltatási struktúra

3.1. Regisztrációval, ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások (alapszolgáltatások)

 1. A dokumentumok, illetve a használatukhoz szükséges, könyvtári tulajdonban lévő technikai eszközök helyben használata.
 2. Tájékoztatás a könyvtár szolgáltatásairól, a gyűjteményről, a könyvtári rendszerről.
 3. A könyvtár gépi katalógusának (OPAC) használata.
 4. A könyvtár honlapján 24 órán keresztül elérhető térítésmentes szolgáltatások.

3.2. Regisztrációval, külön díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások

 1. Másolatkészítés, reprográfiai szolgáltatások, önkiszolgáló fénymásolás a könyvtár másológépein (Részletes szabályait l. a 4.6. pontban. A díjtételek a 6. sz. melléklet VI. táblázatában találhatók.)
 2. Számítógép-használat, internethasználat a könyvtár számítógépeivel és saját eszközökkel (A díjtételek a 6. sz. melléklet I. táblázatában találhatók.)
 3. Dokumentumok fotózása saját eszközzel (A díjtételek a 6. sz. melléklet VI. táblázatának I pontjában találhatók.)
 4. Részvétel a könyvtárban elérhető használói képzéseken.

3.3. Beiratkozási díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások

A regisztrációval igénybe vehető szolgáltatásokon túl (l. 3.1 és 3.2 pont), beiratkozási díj ellenében, a könyvtár a következő szolgáltatásokat nyújtja:

 1. Dokumentumkölcsönzés (Részletes szabályait l. a 4.2. pontban; díjtételeit l. a 6. sz. melléklet III. fejezetében.)
 2. Hozzáférés a könyvtár hálózatán elérhető, jelszóval használható adatbázisokhoz helyben és távhasználattal.
 3. A tájékoztató szolgálat igénybevétele; szakirodalmi tájékoztatás a könyvtár szolgáltató helyein és internetes távszolgáltatásként (info@fszek.hu).
 4. Korlátlan idejű WiFi használat beiratkozott olvasóknak, nyitvatartási időben, a kijelölt könyvtárakban, saját eszközzel, az olvasójegy vonalkódjával. (A WiFi szolgáltatást biztosító könyvtárak listáját l. a 12. mellékletben.)

3.4. További, kezelési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások – csak beiratkozott könyvtári tagok részére

 1. Audiovizuális dokumentumok kölcsönzése (A díjtételek a 6. sz. melléklet III. táblázatában találhatók).
 2. Könyvtárközi kölcsönzés az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) keretei között (Részletes szabályait l. 4.4 pontban, díjtételét a 6. sz. melléklet III. táblázat G pontjában.)
 3. Előjegyzés (Részletes szabályait l. 4.3. pontban, díjtételeit 6. sz. melléklet III. táblázatának R pontjában.)

3.5. Regisztráció és beiratkozás nélkül igénybe vehető szolgáltatások

 1. Egyéni vagy csoportos látogatás vezetővel a Központi Könyvtár épületében – díjfizetés ellenében. (A díjtételek a 6. sz. melléklet IX. fejezetében találhatók.)
 2. Részvétel a nyilvánosság számára meghirdetett könyvtári programokon.

4. Egyes szolgáltatások részletes szabályozása

4.1. Helyben használat

 1. A csak helyben használható dokumentumok körét az egyes tagkönyvtárak határozzák meg. (A helyben használat feltételeit a 6. sz. melléklet I. fejezete tartalmazza).
 2. Könyvtári számítógépek használata
  • A könyvtári számítógépek használatának feltételeit és díjait a 6. sz. melléklet I. fejezetének C pontja tartalmazza.
  • A könyvtár erősáramú elektronikus rendszereire a használó saját technikai eszközt kizárólag az erre kijelölt helyeken csatlakoztathat.
 3. A könyvtárban a könyvtárhasználó az internetet nem használhatja
  • üzleti célú tevékenységre;
  • törvénybe ütköző cselekményekre;
  • mások munkájának zavarására vagy akadályozására.
 4. Kiskorúak számára az Internet használata a törvény által előírt módon korlátozott.

4.2. Kölcsönzés

 1. Kölcsönözni csak érvényes olvasójeggyel lehet. Ha a kölcsönzés időpontjában rövidebb ideig áll fenn a használó könyvtári tagsága, mint a lehetséges kölcsönzési idő, a dokumentumokat csak a tagság fennállásának napjáig lehet kikölcsönözni.
 2. A használó a kölcsönzés tényét a bizonylat aláírásával ismeri el.
 3. A Központi Könyvtárban az önkiszolgáló kölcsönzési pontoknál kiadott, illetve visszavett dokumentumokról a rendszer nyomtatott elismervényt készít, amelyet meg kell őrizni. A használónak a visszavétel tényéről meg kell győződnie. Az önkiszolgáló kölcsönzés igénybevételénél a kinyomtatott számítógépes bizonylat aláírás nélkül is érvényes.
 4. A könyvtárból kölcsönözhetők mindazok a dokumentumok, melyek nincsenek helyben használatra kijelölve.
 5. Gyerek olvasójeggyel 0-10 éves korig csak a korosztályi érdeklődésnek megfelelő, gyermekkönyvtári állományba sorolt dokumentumokat lehet kölcsönözni.
 6. A kölcsönözhető hetilapok és folyóiratok körét az egyes tagkönyvtárak határozzák meg. Kölcsönzési idejük két hét, ami nem hosszabbítható meg.
 7. A gyakran keresett sikerkönyveket a tagkönyvtárak elkülöníthetik. Ezek 2 hétre kölcsönözhetők, és a kölcsönzési idejüket nem lehet meghosszabbítani.
 8. A beiratkozott használó a nyomtatott dokumentumokat (könyv, folyóirat, kotta) és a diafilmet térítésmentesen kölcsönözheti. Az egyéb dokumentumok és az oktatócsomagok kölcsönzése esetén kezelési díjat kell fizetni. Az egyes dokumentumtípusokra vonatkozó kölcsönzési feltételeket és a kezelési költségeket a 6. sz. melléklet III. fejezete tartalmazza.
 9. A súlyos fogyatékossággal élők kezelési díj nélkül kölcsönözhetnek hetente egy alkalommal, bármely típusú dokumentumból két címet, két hét időtartamra hangoskönyvet és a lejátszásához szükséges eszközt. Az eszközkölcsönzés feltételeit a 6. sz. melléklet III. fejezetének Q pontja tartalmazza. A jogosultságot igazolni kell (l. 1.4.1. pont szerint).
 10. A FSZEK dolgozói és nyugdíjasai kezelési díj nélkül kölcsönözhetnek.
 11. A könyvtár használatra alkalmas dokumentumot és eszközt ad át a könyvtárhasználónak. A dokumentumok és az eszközök állapotát visszavételkor a könyvtár ellenőrzi.
 12. A kölcsönzési határidő meghosszabbítását – a négy hétnél rövidebb kölcsönzési idejű dokumentumok, az oktatócsomagok és az előjegyzett dokumentumok kivételével – legföljebb két ízben, személyesen, telefonon, e-mailben vagy a könyvtári portálon keresztül lehet kérni az olvasói tagság érvényességéig.
 13. Ha a kölcsönző a dokumentumokat, az eszközöket (CD-lejátszó, kazettás magnó) a lejárat idejére nem hozza vissza, akkor a könyvtár a tartozás rendezésére – a dokumentumok esetében a lejárattól számított 18. naptári napon, az eszközök esetében a lejárattól számított 7. naptári napon – ajánlott levélben szólítja fel. A készfizető kezessel kölcsönző esetében a felszólítást a kezes kapja. A lejárattól számított 45. napon a könyvtár, amennyiben az olvasó megadta e-mail-címét, utolsó figyelmeztetésként e-mailt küld az olvasónak a fizetési meghagyás megkezdésének időpontjáról és várható költségeiről.
 14. A könyvtár a felszólítás után vissza nem szolgáltatott dokumentumokat és eszközöket elveszettként kezeli, ezért a jogellenes károkozással ért kára megtérítése iránt a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény szerint jár el. A lejárattól számított 57. napon a vagyoni kár (az elveszett dokumentum gyűjteményi értéke, az eszköz nyilvántartási értéke) rendezésére és a késedelmi díj megfizetésére közjegyzői fizetési meghagyásos eljárást kér, illetve bírósági végrehajtási eljárást kezdeményez. Az eljárási díj, az értesítési és a kamatköltség a könyvtárhasználót (a készfizető kezest) terheli.
 15. A kölcsönzési határidő lejárta után visszahozott dokumentumok és eszközök után – tekintet nélkül a könyvtárhasználónak járó díjfizetési kedvezményekre – minden kölcsönzőnek késedelmi díjat kell fizetni. A díj mértékét a 6. sz. melléklet V. fejezete tartalmazza.
 16. A könyvtárhasználó nem kölcsönözhet, ha a könyvtárnak bármilyen címen tartozik. A nála levő lejárt dokumentumokat a nevén lévő maximum 1000 (egyezer) forint tartozásig hosszabbíthatja.
 17. A díjtartozást bármely tagkönyvtárban rendezni lehet, a dokumentumtartozást csak ott, ahol keletkezett.
 18. Ha a kölcsönző a dokumentumot elvesztette vagy megrongálta, a melléklettel kölcsönzöttet hiányosan hozta vissza és nem pótolta a dokumentum azonos gyűjteményi értékű teljes példányával, akkor kártérítést és eljárási díjat kell fizetnie. A díjakat és a további szabályokat a 6. sz. melléklet IV. fejezete tartalmazza.
 19. A lejátszó berendezéseket a kölcsönző rendeltetésnek megfelelően használhatja, harmadik személy használatába nem adhatja, s felelős minden olyan kárért, amely rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. Az üzemeltetés költségei a kölcsönzőt terhelik. Az eszközkölcsönzés részletes feltételeit a 7. sz. melléklet tartalmazza.

4.3. Előjegyzés

 1. A könyvtárhasználó által keresett, de kölcsönzésben lévő dokumentum eljárási díj megfizetésével előjegyezhető. A díjtételt a 6. sz. melléklet III. fejezetének R pontja tartalmazza.
 2. Az előjegyzés történhet személyesen, valamint e-mailben vagy a webes katalógus-felületről távszolgáltatással a következő nyitvatartási napi elbírálási határidővel.
 3. Az előjegyzett dokumentumot a könyvtárhasználó által kért időpontig, de legfeljebb két hónapig figyeli a könyvtár.
 4. Ha az előjegyzett dokumentum beérkezik, akkor erről a könyvtár a könyvtárhasználót – kérésének megfelelően e-mailben vagy levélben – értesíti.
 5. A dokumentumot az értesítés után a könyvtár 5 munkanapig őrzi, ezt követően az előjegyzés elévül.
 6. A könyvtár az előjegyzéseket az igénylések sorrendjében elégíti ki.

4.4. Könyvtárközi kölcsönzés (ODR)

 1. A könyvtár a tagkönyvtárak állományából hiányzó dokumentumok hozzáférhetőségét könyvtárközi kölcsönzés útján, az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer által kialakított szolgáltatási rendszerben, az országos lelőhely-nyilvántartás segítségével biztosítja.
 2. Ha a tagkönyvtár állományában a keresett dokumentum nincs meg, annak lelőhelyéről – lehetőségeihez képest – tájékoztatást ad. A tagkönyvtár – a könyvtárhasználó megrendelésére – a lelőhely ismeretében kezdeményezi a dokumentum könyvtárközi kölcsönzését.
 3. A könyvtárhasználónak a dokumentum szállításával (postaköltség, csomagolás) kapcsolatos költségeket meg kell térítenie. A térítési díjat a 6. sz. melléklet III. fejezetének G pontja tartalmazza.
 4. Ha a kért dokumentum továbbítását a kérő könyvtár digitális formában igényli, a szkennelés költségét meg kell téríteni. A díjat a 6. sz. melléklet VI. fejezetének I. pontja tartalmazza.
 5. A könyvtárközi kölcsönzésben a dokumentum használatának feltételeit a szolgáltató könyvtár szabja meg. A csak másolatban küldhető dokumentumok másolási költségét a könyvtárhasználónak meg kell térítenie. A másolatot a könyvtárhasználónak írásban kell megrendelnie.
 6. Az átkért dokumentum a beérkezéstől számított 8 napon belül vehető át. Az igénylő kérheti, hogy értesítsék a beérkezésről. Az értesítés költsége, illetve a szolgáltató könyvtár által felszámított kölcsönzési díj a könyvtárhasználót terheli.

4.5. Átkölcsönzés a FSZEK-tagkönyvtárak között

 1. Az egyes tagkönyvtárak állományából hiányzó dokumentumok a FSZEK-tagkönyvtárak közötti átkölcsönzésben kérhetők.
 2. A kért dokumentumot a könyvtár az elérhetőségtől számított 20 munkanapon belül a kérő tagkönyvtárba szállítja.
 3. A FSZEK-tagkönyvtárak közötti átkölcsönzés díját a 6.sz. melléklet III. fejezetének F pontja tartalmazza.
 4. Az átkölcsönzésben a csak másolatban küldhető (nem kölcsönözhető) dokumentumok másolási költségét a könyvtárhasználónak meg kell térítenie.

4.6. Másolatkészítés

 1. A könyvtári dokumentumokról díj fizetése ellenében – a Muzeális dokumentumok használatának rendje című 10. sz. mellékletben felsoroltak kivételével, a könyvtár eszközeivel, a fénymásolóval rendelkező könyvtárakban másolat készíthető. A másolás díjait a 6. sz. melléklet VI. fejezete tartalmazza.
 2. A másolat – a c) pont kivételével – csak magáncélra használható.
 3. Nem magáncélú felhasználás céljára kizárólag szerzői jogvédelem alá nem eső dokumentumokról lehet másolatot készíteni vagy készíttetni. A nem magáncélú, vagyis nyilvános felhasználásra csak a könyvtár külön engedélyével kerülhet sor. Az engedély térítéshez (nyilvános használati díj fizetéséhez) kötött. A díj függ a dokumentum típusától, darabszámától, gyűjteményi értékétől és a felhasználás céljától. A másolás módja és mértéke a dokumentum értéke, állapota vagy egyéb állományvédelmi ok miatt korlátozható.
 4. A másolat kérhető a könyvtár szolgáltatási helyein vagy távszolgáltatásként, a szolgáltatási díj előre történő kifizetésével.

4.7. Információszolgáltatás, tájékoztatás, irodalomkutatás

A könyvtár a használók megrendelése alapján dokumentumaiból általános és szaktájékoztatást, illetve irodalomkutatást végez. A díjtételeket a 6. sz. melléklet VIII. táblázata tartalmazza.

4.8 Számla kiállítása

 1. A könyvtár a beiratkozott és regisztrált tagok által igénybe vett díjas szolgáltatásokról és egyéb befizetéseikről köteles a beiratkozott és regisztrált tagok nevére szóló számlát adni.
 2. Távfizetés esetén a könyvtár a vevő számára elektronikus, a Corvina integrált könyvtári rendszerben automatikusan generált PDF formátumú számlát bocsát ki, amely az olvasó számára a FSZEK honlap/Távhasználat felületén egyéni bejelentkezést követően érhető el.
 3. Elszámoláshoz csak a számla kinyomtatott változata használható.
 4. Az elszámoláshoz alkalmas eredeti számlák nyomtatott formátumban a FSZEK tagkönyvtáraiban is átvehetők.

* * *

Záradék

A Használati Szabályzatot a Fővárosi Közgyűlés Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága a 135./2016. (XII.1.) számú határozatával jóváhagyta.

Hatályos: 2017. január 1-jétől


Mellékletek

Bejelentkezés
Hírlevél
Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés