Főmenü » Használat

Az FSZEK működését meghatározó jogszabályok jegyzéke

Használati Szabályzat 2017 - 1. sz. melléklet

Törvények

2016. évi XCII. törvény a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról

2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről

2016. évi LXII. törvény a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről

2013. évi V. tv. Polgári Törvénykönyvről

2012. évi CLII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról

2012. évi XCV. törvény a kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről

2012. évi LXIII. törvény a közadatok újrahasznosításáról

2011. évi CCIV. tv. a nemzeti felsőoktatásról

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről

2011. évi CLXXIX. tv. a nemzetiségek jogairól

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

2009. évi L. tv. a fizetési meghagyásos eljárásról

2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről

2004. évi CXXXVII. tv. a Nemzeti Audiovizuális Archívumról

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről

2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról

1999. évi LXXVI. tv. a szerzői jogról

1999. évi XLII. tv. a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

1998. évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

1997. évi CXL. tv. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

1997. évi LXXXI. tv. a társadalombiztosítási nyugellátásról

1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

1996. évi XX. tv. a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

1994. évi LIII. tv. a bírósági végrehajtásról

1992. évi LXVI. tv. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Kormányrendeletek

199/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központról

138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet az árva mű felhasználásának részletes szabályairól

120/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről

305/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról

73/2003. (V.28.) Korm. rendelet az Országos Dokumentumellátási Rendszerről

319/2001. (XII.29.) Korm. rendelet a szomszédos országokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. tv. hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről

6/2001. (01.17.) Korm. rendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről

141/2000. (VIII. 09.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól

60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról

Szakminisztériumi rendeletek

26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről

58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról

30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól

5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól

57/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet a kulturális javak védetté nyilvánításának részletes szabályairól

14/2011. (IV. 7.) NEFMI rendelet a nyilvános haszonkölcsönzésért a szerzőt megillető díj megállapításához és felosztásához szükséges adatokról, valamint az adatszolgáltatásra kötelezett nyilvános könyvtárakról

12/2010. (III. 11.) OKM rendelet a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról

10/2010. (III. 11.) OKM rendelet a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a „Közművelődési Minőség Díj” adományozásáról

25/2007. (IV. 24.) OKM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet módosításáról

22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról

18/2003. (XII.10.) NKÖM rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyeket megillető kulturális kedvezményekről

14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről

2/1993. (I. 30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről

3/1975. (VIII. 17.) KM–PM rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról

Kormányhatározatok

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Fővárosi rendeletek

16/2016. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásáról

6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről

53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Bejelentkezés
Hírlevél
Könyvtárkereső
Szolgáltatáskereső
Keresés a katalógusban
Távhasználat
Keresés