Válogatás Ferge Zsuzsa publikációiból


1954-1974 1975-1980 1981-1985 1986-1988 1989-1992

1993-1995 1996-1997 1998-2000 2001-2003 2004-
1954

A „statisztika fogalma és tárgya” c. vitaülés anyag. Összeáll. Kecskeméti Zsuzsa = Statisztikai Szemle 32. 1954. 6-7. (520-535.)


1956

Ferge Sándorné: A külkereskedelem a nemzeti jövedelem mérlegében = Statisztikai Szemle 34. 1956. 2. (135-143.)


1957

Baranyai István – Ferge Zsuzsa: A munkás- és alkalmazott-családok anyagi helyzete a háztartássatatisztika tükrében = Statisztikai szemle 35. 1957. 12. (1005-1024.)

Ferge Sándorné: Még egyszer a külkereskedelemről a nemzeti jövedelelm mérlegében = Statisztikai Szemle 35. 1957. 7. (598-606.)


1959

Ferge Zsuzsa – Vereskúti István: A háztartásstatisztikai megfigyelés módszerei = Statisztikai Szemle 37. 1959. 1. (16-36.)


1960

Ferge Sándorné: A munkás- és alkalmazotti háztartások életkörülményeinek vizsgálata = Megyei és Városi Statisztikai Értesítő 10. 1960. 2. (92-93.)


1961

Ferge Zsuzsa: A személyi jövedelemeloszlás, valamint a jövedelem és a fogyasztás közötti kapcsolat vizsgálatánál alkalmazott mutatók egyes kérdései. [Budapest], Tempó soksz., [1961]. 23 p.


1962

Ferge Zsuzsa: A gyermekekkel kapcsolatos néhány kérdés a statisztika tükrében = Statisztikai Szemle 40. 1962. 10. (967-992.)

Az életszínvonal elemzésének és nemzetközi összehasonlításának kérdései. A Budapesten, 1961. június 1-5. között tartott Statisztikai Tudományos Konferencia "B" tagozatának anyaga. Szerk. Drechsler László, Ferge Sándorné. Budapest, Akadémiai K., 1962. 264 p.


1964

Ferge Zsuzsa: A rövidlejáratú hitelrendszer és a hitelpolitika néhány problémája a kereskedelemben = Kereskedelmi Szemle  5. 1964. 3.  (136-140.)

Ferge Zsuzsa: A jövedelemloszlás időbeli alakulása = Statisztikai Szemle 42. 1964.  8-9. (803-823.)


1965

Ferge Zsuzsa: Munkanapok és pihenőnapok = Valóság 1965. 9. (58-65.)

Ferge Zsuzsa: Örökösök = Valóság 1965. 7. (94-96.) Könyvismertetés. Bourdieu, Pierre – Passeron, Jean-Claude: Les Heritiers. Les etudants et la culture. Paris, Edition de Minuit, 1964.


1966

Ferge Zsuzsa - Láng Györgyné: A tudományos kutatók életkörülményei = M. Tud. 1966. 12. (769-781.)

Ferge Zsuzsa: Timebudget studies in the statistical work of Hungary In: Statistical social surveys in Hungary stratification and time-budget studies [ed.] Hungarian Central Statistical Office. Budapest, Hungarian Central Statistical Office, 1966. 49 p.

A sens common – Józan ész sorozat két új kötetéről = Valóság 9. 1966. 12. (105-106.)

Ferge Zsuzsa: Társadalmi rétegződés Magyarországon = Valóság 9. 1966. 10. (23-36.)

Ferge Sándorné - Láng Györgyné - Kemény István: Társadalmi rétegződés Magyarországon: 15 000 háztartás 1963. évi adatai. Budapest, KSH, 1966. 420 p. (Statisztikai Időszaki Közlemények 90. 1966. 11.)


1967

Ferge Zsuzsa: Az időmérleg-vizsgálatok néhány, a mezőgazdasági népességre vonatkozó eredménye = Statisztikai Szemle 45.  1967. 7. (704-708.)

Ferge Zsuzsa: A kutatók és kutatói munka = Magyar Tudomány 1967. 1. (22-37.)

Cseh-Szombathy László – Ferge Zsuzsa: Egy nemzetközi időmérleg-kutatás néhány eredménye = Statisztikai szemle 45. 1967.  4.  (304-318.)

Ferge Zsuzsa: La démocratisation de la culture et de l'enseignement en Hongrie (p. 63-77.) In: Éducation, développement et démocratie Algérie, Espagne, France, Grèce, Hongrie, Italie, pays arabes, Yougoslavie études présentées par Robert Castel, Jean-Claude Passeron. Paris, La Haye, Mouton, 1967. 268 p.

A műszaki haladás problémái [Szerk. Ádám György] [ford. Ferge Sándorné - Józsa Péter -Szalay Sándor] [bev. Hegedűs András]. Budapest, Közgazd. és Jogi Kiadó, 1967. XX, 349 p.

Ferge Sándorné: A VI. Szociológiai Világkongresszus = Statisztikai Szemle 45. 1967. 1. (87-88.)


1968

Ferge Zsuzsa: Az életmódról = Valóság 1968. 8. (1-11.)

A szociológiai felvétel módszerei [összeáll. és a tanulmányokat vál. Cseh-Szombathy László - Ferge Zsuzsa] [ford. Józsa Péter]. Budapest, Közgazd. és Jogi Kiadó, 1968. 430 p.

Ferge Sándorné: A társadalmi rétegek elméleti és gyakorlati körülhatárolásának lehetőségei szocialista viszonyok között (p. 464-478.) In: Korszerű statisztikai törekvések Magyarországon az állami statisztika 100 éves évfordulóján. Szerk. Mód Aladárné. Budapest, Akadémiai K., 1968. 579 p.

Ferge Sándorné = Valóság 11. 1968. 1. (98-99.) Könyvismertetés: Baumant, Zygmunt: Általános szociológia. Budapest, Kossuth K., 1967. 601 p.


1969

Ferge Zsuzsa: Társadalmi mobilitás, a társadalom nyitottsága = Valóság 1969. 6. (10-19.)

Ferge Zsuzsanna: Munkaidő és szabadidő, hétköznap és vasárnap (p. 49-63.) In: Éljünk jól szabadidőnkkel. Tanulmányok a szabadidőkutatások köréből.  [Szerk.]: Sas Judit, H. Bp., NPI soksz., 1969. 137 p.

Ferge Zsuzsa: La stratification sociale en Hongrie (p. 161-184.) In: Sociologues Hongrois. Études, recherches. [Szerk.]: Hegedűs András. Bp., Corvina Kvk., 1969.

Ferge Zsuzsa - Turgonyi Júlia: Az ipari munkásnők munka- és életkörülményei. [Közread. a/z/] MSZMP KB Társadalomtud. Int. Bp., Kossuth Kvk., 1969. 103 p.

Ferge Zsuzsa: Társadalmunk rétegződése. Elvek és tények. Bp., Közgazd. És Jogi Kvk., 1969. 346 p.

Ferge Zsuzsa: A jövedelmi különbségek főbb összetevői (p. 177-198.) In: Ferge Zsuzsa: Társadalmunk rétegződése.  Elvek és tények.  Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1969. 346 p.

A társadalmi struktúra és rétegződés. Elméletek és konkrét elemzések. 2/1. kötet.  Vál. és Szerk. Ferge Zsuzsa. Budapest, Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1969. 305, [1] p.

A társadalmi struktúra és rétegződés. Elméletek és konkrét elemzések. 2/2. kötet. Vál. és Szerk. Ferge Zsuzsa. Budapest, Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1973. 302, [2] p.


1970

Ferge Zsuzsa: Az időmérleg-vizsgálat módszere (p. 41-52.) In: Kutatási módszerek az ifjúságszociológiában. [Szerk.]: Szász János. Bp., ILKV, 1970. 136 p.

Ferge Zsuzsa: Social mobility and the open character of society = New Hungarian Qarterly 11. 1970. 37. (83-98.)

Ferge Zsuzsa: How do teachers visualize the social functions of school. International. Sociological Association, 1970.

Ferge Zsuzsa – Rupp Kálmán: A munkaerő- és életszínvonalbizottság téziseinek vitája = Gazdaság 4. 1970. 4. (61-72.)


1971

Ferge Zsuzsa: A pedagógusok önértékelése. Mikro- és makroszociológiai tanulságok = Valóság 14. 1971. 11. (21-34.)

Ferge Zsuzsa: Social mobility and the open character of society (p. 137-159.) In: Iparosodás, urbanizáció és életmód. Nemzetközi szociológiai konferencia.  Industrialization, urbanization and ways of life. /International sociological conference./ Balatonfüred, September 9-12. 1969. Bp., MTA KESZ soksz., 1971. 482 p.

Cseh-Szombathy László - Ferge Zsuzsa: A szociológiai felvétel módszerei. Budapest, Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1971. 430 p.

Francia szociológia. Válogatás [összeáll., a tanulmányokat vál. és bev. Ferge Zsuzsa] [ford. Lakatos Mária]. Budapest, Közgazd. és Jogi Kiadó, 1971. 454 p.


1972

Ferge Zsuzsa: The development of the protection of mothers and children in Hungary after 1945 In: Child care - who cares? [Szerk.]: Roby, Pamela. New York, Basic Books, 1972.

Ferge Zsuzsa: Social differentiation in leisure activity choices. An unfinished experiment. (p. 213-228.) In: The use of time. Daily activities of urban and suburban populations in twelve countries. [Szerk.] Szalai Sándor. Hague, Paris, Mouton, 1972. 868 p.

Ferge Zsuzsa: Some relations between social structure and the school system (p. 217-246. )In:  Hungarian sociological studies. [Szerk.]: Halmos, P. - Albrow, Martin. Keele, Keele University, 1972. 332 p.

Ferge Zsuzsa: Statistical appendix, part 3. (p. 491-825.) In: The use of time. Daily activities of urban and suburban populations in twelve countries. [Szerk.]: Szalai Sándor. Hague - Paris, Mouton, 1972.  XII, 868 p.

Ferge Zsuzsa: A társadalompolitika és a nők (p. 35-55.) In: Tanulmányok a nők helyzetéről. [Szerk.]: Szabady Egon. Bp., Kossuth Kvk., 1972. 235 p.

Ferge Zsuzsa: How do teachers percieve the relation between school and society = Sociol. of Educ. 45. 1972. 1. (1-22.)

Ferge Zsuzsa: A társadalmi struktúra és az iskolarendszer közötti néhány összefüggés = Szociológia 1972. 1. (10-35.)

Ferge Zsuzsa: A társadalmi struktúra és az iskolarendszer összefüggései = Köznev. 1972. 17. (13.)

Ferge Zsuzsa: Social Structure and School System = Szociologia 1972. 1. (10-35.)

Ferge Zsuzsa – Gazsó Ferenc – Háber Judit - Tánczos Gábor – Várhegyi György: A pedagógusok helyzete és munkája. Az MTA Szociológiai Kutató Intézet és a Fővárosi Pedagógiai Kutató Intézet vizsgálata. Budapest, MTA Szociológiai Kutató Intézet, 1972. 288 p.

Ferge Zsuzsa: Szabadidő és felnőttoktatás (p. 257-260., 293-294.) In: Szabadidő és művelődés. Budapest, Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, 1972. 520 p.


1973

Ferge Zsuzsa: A társadalompolitika fogalmáról (p. 430-484.) In: Társadalmi tervezés és szociológia. A VII. Szociológiai Világkongresszus témájához. Bp., Gondolat Kvk., 1973. 533, [2] p.

Ferge Zsuzsa: Interjú az iskoláról = Köznevelés 1973. 34. (3-5.)

Ferge Zsuzsa: On ways of life in Hungary = Sociol. and Soc. Res. 57.  1973. 2. (222-235.)

Ferge Zsuzsa: A pedagógusok képe az iskola társadalmi szerepéről = Valóság 1973. 2. (18-31.)

Ferge Zsuzsa: Társadalmunk rétegződése. Elvek és tények. 2. utánny. Bp., Közgazd. és Jogi Kvk., 1973. 345 p.

A társadalmi struktúra és rétegeződés 2. Elméletek és konkrét elemzések 1. / Szerk. Ferge Zsuzsa. Budapest, Tankönyvkiadó, 1973. 305 p.

A társadalmi struktúra és rétegeződés 2. Elméletek és konkrét elemzések. Szerk. Ferge Zsuzsa. Budapest, Tankönyvkiadó, 1973. 302 p.

Ferge Zsuzsa: A jövedelmi különbségek főbb összetevői (p. 38-51.) In: A társadalmi struktúra és rétegződés. 2. kötet. Elméletek és konkrét elemzések. Budapest, Tankönykiadó, 1973. 302 p.

Ferge Zsuzsa: A társadalmi struktúra és az iskolarendszer közötti néhány összefüggés. A tanulmány az MTA Szoc. Kut. Int. - Főv. Tan. Szakfelügyeleti és Továbbképző Int. Által közösen végzett felmérés eredményein alapul. [Közread. a/z/] MTA Szociol. Kut. Int. - Főv. Tan. Szakfelügy. És Továbbképző Int. Gödöllő, ny. n., 1973. 45 lev.


1974

Ferge Zsuzsa: Adalékok a magyar időmérleg-vizsgálathoz (p. 5-29.) In: Szabadidő és művelődés. Tanulmányok a magyar szabadidő-kutatások témaköréből. [Szerk.]: Falussy Béla. Bp., TIT ny., 1974. 365 p.

Ferge Zsuzsa: Some aspects of Hungarian time-budget studies.  In: Leisure and education. Papers submitted to the 2. International Conference on Leisure and Education. /Lectures/. [Szerk.]: Falussy Béla. Bp., TIT soksz., 1974. 280 p.

Ferge Zsuzsa: Szociologicseszkie iszszledovanie izmenij obscsesztvennoj sztrukturü v Vengrii In: Étjudü o Vengrii. Tom. 9. 1974. Bp., Korvina, 1974. 183 p.

Ferge Zsuzsa: Elosztás és életszínvonal = Népszava 1974. febr. 9. (5.)

Ferge Zsuzsa: A tudás társadalmi elosztása = Népszava 1974. jún. 8. (5.)

Ferge Zsuzsa: Main approaches to the study of social structure = Szociológia 1974. 5. (15-23.)

Ferge Zsuzsa: Az iskolai struktúra és az iskola által közvetített tudás struktúrája közötti kapcsolat = Valóság 1974. 9. (67-78.)

Ferge Zsuzsa: A tudás társadalmi elosztása = Látóhatár 1974. 8. (158-164.)

Ferge Zsuzsa: A társadalompolitika néhány gondja, dilemmája és tanulsága = Magyar Nemzet 1974. dec. 15. (10.)

Ferge Zsuzsa: The search for equality - why and how. /Some considerations about the social policy of a socialist country./ Prep. for the 8. World Congress of Sociology, Toronto, 1974/. Bp., Akad. ny., 1974. 15 p.

Ferge Zsuzsa: Relations between the school structure and the structure of educational knowledge. Paper prep. for the 8. World Congress of Sociology, Toronto, 1974. Bp., Akadémiai K. soksz., 1974. 22 p.

Ferge Zsuzsa: Some Problems of the School-System and the School Reforms. Report: ED110359. 1974. 22. p.

Az iskola szociológiai problémái. Válogatott tanulmányok [vál. Ferge Zsuzsa, Háber Judit].  Budapest, Közgazd. és Jogi Kiadó, 1974. 537 p.

Ferge Zsuzsa: Az iskolarendszer továbbfejlesztésének egy variánsa (p- 5-29.) In: Iskolarendszerünk távlati fejlesztéséről. Budapest, MTA KESZ, 1974. 59 p.