Hajléktalanság, 2001-2002


1973-1991 1992-1994 1995-1996 1997-1998

1999-2000 2003-2004 2005-2008
2001

Diósi Ágnes: Én istenem adjál szállást = Amaro Drom 11. 2001. 1. (9-11.) Az 1961-es szociális lakásprogramról, a társadalmi ellenőrzés hiányáról, a rendszerváltás utáni szociálpolitikáról.

Gönczöl Katalin: Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa jelentésének összefoglalója a hajléktalanok egészségügyi ellátásáról = Esély 2001. 2. (91-96.) Teljes szöveg

Baranyi Laura: Nekik pokol, nekünk mennyország. Koldulók Nyugaton = Amaro Drom 11. 2001. 7. (5-7.) Anekdotikus riportok Szlovákiában élő, Nyugat- Európában kolduló romákról.

Bácskai Erika - Gerevich József: Fagyhalál és alkoholizmus. 1. A fagyhalottak  szociáldemográfiai jellemzői., 2. Fagyhalott életutak az esettanulmányok tükrében. Egy kvalitatív kutatás eredményei = Psychiatria Hung. 16. 2001. 3. (241-270.) A tanulmány a szerzők 1998 és 1999 közötti időszakra vonatkozó kutatásának eredményeit tartalmazza.

Ágostonné Alpár Vera: Politikai magatartástípusok a hajléktalanságban (p. 117-130.) In: Politikai magatartásformák, szimbólumok és hagyományok. [Szerk.] Lányi Gusztáv. Bp., MTA PTI Etnoregionális Kutközp., 2001. 134 p.

Dömsödi Balázs: A menhelyektől a minta-építkezésig. A Hajléktalanok Menhelye Egylet és a Soroksári úti munkáslakótelep = Korall 2. 2001. 5-6. (94-113.) Teljes szöveg

Hábencius Judit: Az önkéntesség személyes és közösségi motivációi (p. 34-47.) In: Adni = kapni. Tanulmányok az önkéntesek nemzetközi évének magyarországi kutatásaiból. [Szerk.] Zentai László. Bp., Szociális és Családügyi Minisztérium, 2001. 143 p.

Oross Jolán: A hajléktalanügy legfontosabb tényei és tendenciái (p. 113-122.) In: Utak és lehetőségek a szegénység visszaszorítására. Szociális párbeszéd az ezredforduló Magyarországán 2000. szeptember 22-23. [Szerk.] Osztovits Ágnes. Bp., 2001.

Gyuris Tamás: Kilakoltatás, hajléktalan családok, fiatalok, gyerekek (p. 130-132.) In: Utak és lehetőségek a szegénység visszaszorítására. Szociális párbeszéd az ezredforduló Magyarországán 2000. szeptember 22-23. [Szerk.]: Osztovits Ágnes. Bp., 2001.

Oross Jolán: A hajléktalanság kezelése Magyarországon (p. 104-139.) In: Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához. [Szerk.]: Somorjai Ildikó. Bp., Szociális Szakmai Szöv., 2001. 293, [1] p. Teljes szöveg

Kerezsi Klára - Finszter Géza - Kó József - Gosztonyi Géza: A területi bűnmegelőzés lehetőségei Budapest V., IX. és XXII. Kerületében (p. 112-180.) In: Kriminológiai tanulmányok, 38. [Szerk.] Irk Ferenc. Bp., Orsz. Kriminológiai Int., 2001. Az 1999-2000. évben lefolytatott "Területi bűnmegelőzési modellek" című kutatás eredményei. A helyi rendőrkapitányságok szerepe a bűnmegelőzésben.

Kövesháziné Muntyán Alexandra: Társadalmi hátrányban lévő olvasók könyvtári ellátása = Könyvtári Figyelő 47. 2001. 1. (70-83.) Teljes szöveg

Albert Fruzsina - Dávid Beáta: Ha elszakad a háló... A hajléktalanság kapcsolathálózati megközelítésben. Bp., Új Mandátum Kvk., 2001. 156 p. Bibliogr. /Nagyítás. Szociol. kvek, 37./ A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Tutor Alapítvány által támogatott TBC szűrés adatainak felhasználásával. A szűrést 1996-ban, Budapesten végezték el.

Bácskai Erika: Fagyhalál Magyarországon. [Közread. a/z/] Animula - Drogalapítvány. Bp., 2001. 160 p. A szerző 10 fagyhalál miatt meghalt ember történetét ismerteti. A függelékben kérdezői segédlet és mélyinterjúhoz készült útmutató található.

Farkas Péter: Hittel a jövőbe. Válogatott fejezetek a társadalom elméletéből. [Jegyzetek] Berényi István - Varga Károly. [Közread. a/z/] Szent István Társulat. Bp., 2001. 234 p. A társadalmi környezetszennyezés elméletével. Társadalmi környezetszennyezés: mindaz, ami a társadalmi tevékenység minőségét, és a természetes és mesterséges környezetet rombolja.

Kézikönyv a szociális intézményekben dolgozók számára, 2001. [Szerk.] Fialla Marianna. Bp., Menhely Alapítvány, 2001. 113 p.

Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához. [Szerk.] Somorjai Ildikó. Bp., Szociális Szakmai Szöv., 2001. 293, [1] p. A Szociális Szakmai Szövetség és tagszervezetei p. 253-294.

Utak és lehetőségek a szegénység visszaszorítására. Szociális párbeszéd az ezredforduló Magyarországán 2000. szeptember 22-23. [Szerk.]: Osztovits Ágnes. [Közread. a/z/] Szociális és Családügyi Minisztérium. Bp., 2001. 272 p. Szociális párbeszéd az ezredforduló Magyarországán. Konferencia 2000  szeptember. 22-23. A plenáris ülésen elhangzott hozzászólalások.

Horváth Olga: Hajléktalan emberek rehabilitációja (p. 123-127.) In: Utak és lehetőségek a szegénység visszaszorítására. Szociális párbeszéd az ezredforduló Magyarországán 2000. szeptember 22-23. [Szerk.]: Osztovits Ágnes. [Közread. a/z/] Szociális és Családügyi Minisztérium. Bp., 2001. 272 p.

Virághalmy Sarolta: Stratégia a hajléktalanság ellen = Magyar Nemzet 2001. dec. 1. (2.) A szociális tárca otthontalan-támogatásai.


2002

Szalai Júlia: A társadalmi kirekesztődés egyes kérdései az ezredforduló Magyarországán = Szociológiai Szemle 12. 2002. 4. (34-50.) Teljes szöveg

Csépányi Gabriella - Urbanekné László Judit: Állami gondozásból kikerült, fiatal hajléktalanok életesélyei (158-164.) In: Ifjú-kór [1.] Tanulmányok az ifjúságról, pedagógiai módszerekről, az ifjúságot fenyegető veszélyekről, drogfogyasztásról, a kezelési lehetőségekről, a segítőkről. [Szerk.] Kapócs Imre - Maár Márton, Szabadka Péter. Bp., OKKER, 2002.  447 p.

Balachova, Tatjana - Bonner, Barbara: Utcagyerekek és árvák Oroszországban. Lépések a megértés felé. [Ford.] Győrfi Éva = Család, Gyermek, Ifjúság 11. 2002. 4. (15-21.)

Fekete Bernadett: A társadalom és a humanitás válsága: a fülöp-szigeteki utcagyerekekről = Esély 2002. 2. (58-83.) Teljes szöveg

Szalai Júlia: Social outcasts in 21st century Hungary = Review of Sociology 8. 2002. 2. (35-52.) Ua magyarul: Szociológiai Szemle, 2002. 4. p. 34-50.

Gurály Zoltán - Győri Péter  - Mezei György  - Pelle József: A margó szélén. Hajléktalan emberek Budapesten a századforduló éveiben (1999-2000-2001) = Esély 2002. 3. (30-55.) Teljes szöveg

Nagy Zita: A Váltó-Ház történetéből. A női csoport = Esély 2002. 6. (104-113.) A Főv. Szociális Közp. és Intézm. keretében hajléktalan alkoholbetegekkel foglalkozó intézmény bemutatása. Teljes szöveg

Farkas Zoltán: "Luxus egész korosztályokról lemondani". Gönczöl Katalinnal beszélget Farkas Zoltán = Mozgó Világ 28. 2002. 4. (15-27.)

Erdey Judit - Girasek Edmond: Hajléktalanok és autósok. Esettanulmány = Mozgó Világ 28. 2002. 12. (45-49.) A tanulmány azt vizsgálja, hogy az autósok hogyan viszonyulnak a hajléktalan újságot árusítókhoz. Teljes szöveg

Gereben Ágnes: "A győzelem, amelyet elveszítettünk". Élet a háború utáni Szovjetunióban = Valóság 45. 2002. 10. (45-68.)

Gyuris Tamás: Hajléktalanság 2001-2002 = Kapocs 1. 2002. 1. (16-23.) A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet felmérése. Teljes szöveg

Antus Lívia: Otthon, édes otthon... Volt állami gondozottak esélyei = Amaro Drom 12. 2002. 5. (14-15.) Három nevelőintézeti fiatal életéből vett esettanulmány tapasztalatai a Támasz alapítvány otthonteremtő tevékenysége kapcsán.

Borgos Anna - Kende Anna - Csabai Márta - Erős Ferenc - Szili Katalin: Testbe ágyazott ideálok. Diskurzusok az ideális, a természetes, a mesterséges és az elutasított testről = Pszichológia 22. 2002. 4. (407-436.) A testtel kapcsolatos szociális és kulturális reprezentációk a magyar társadalomban, kultúrában.

Varga Imre: Utcalakók. Kilenc hajléktalan meg egy segítő. Bp., Válasz Könyvkiadó, 2002. 381 p. /Élet-világ, 1./

Szociális statisztikai évkönyv, 2002. - Yearbook of welfare statistics, 2002. [Közread. a/z/] KSH. Bp., 2003. 180 p. A szociális ellátással kapcsolatos fogalmakkal (p. 159-169.).

Fekete, Bernadett: Dream makers. In the streets of the city of Golden Friendship. On Filipino street children.  Budapest, Fekete B., 2002. 113 p.

Peremhelyzetek - Szociográfiák. [Szerk.]: Németh György = Budapesti Negyed 10. 2002. 1-2. 5-319. Teljes szöveg

Hajléktalan emberek foglalkoztatását elősegítő komplex modellkísérleti program = Periferia füzetek 10. 2002. 1. 3-79.

Breitner Péter - Gurály Zoltán - Győri Péter: Kérdések és válaszok a hajléktalanságról. Tankönyv, szöveggyűjtemény.  Bp., Menhely Alapítvány, 2002. 30 p. Részletek: Bényei - Gurály - Győri - Mezei: Tíz Év után Gyorsjelentés a fővárosi hajléktalanokról – 1999 = Esély 2000. 1; Bús Balázs - Mezei György: Simán megpusztulni. Koldusok a 90-es évek második felében. Bp., Menhely Alap., 2000. c. tanulmányokból.

Gál Mária: Egyre több családot fenyeget a hajléktalanság = Népszava 2002. okt. 28. (3.)

Dobszay János: Álmodik a nyomor = HVG 2002. 48. (nov. 30.) (102.) Hajléktalanügyi biztos kinevezése, kormányprogram a hajléktalanság kezelésére

Tihanyi Péter: Magyarország, amit szívesen rejtesz = Hetek 2002. 4. (1.,9.) Az Oltalom Karitatív Egyesület által működtetett hajléktalanokat és szegényeket ellátó kórház.

Somorjai László: Fogy a magyar = Hetek 2002. 2. (5.) Hajléktalan ellátás, téli krízishelyzet a hajléktalanok között.

Virág Tamás: Családremények = HVG 2002. 29. (82.) Országgyűlési döntés a hajléktalan családok megsegítésére.

Skultéti József: A Fővárosi Önkormányzat által működtetett szociális ellátások... = Magyar Hírlap 2002. 5. (314-318.)

Pitrolffy Tamara: Nappali menedék = 168 óra 2002. 48. (28-29.)